Śledź nas na:Ważność wyborów w Polsce

Organy państwowe:

Koncepcja podziału władzy (trójpodział władzy, jedna z idei konstytucyjnych ustroju politycznego - art. 10 konstytucji):

  1. ustawodawcza (Sejm i Senat),

  2. wykonawcza (Prezydent RP, RM - rząd),

  3. sądownicza (sądy i trybunały).

Koncepcja jedności władzy - jeden organ zwierzchni dominujący w systemie organów państwowych.

Koncepcja podziału władzy - składają się na nią trzy zasady:

 1. zasada podziału funkcjonalnego władzy, czyli przedmiotowego:

Istnieją trzy rodzaje władzy: ustawodawcza, wykonawcza oraz sądownicza.

Władze te odpowiadają trzem sferom działań państwowych, którymi są:

  • stanowienie prawa (ustawy),

  • wykonywanie prawa,

  • orzekanie o zgodności konkretnych sytuacji prawnych zobowiązujących praw (rozstrzyganie sporów prawnych).

Content - jest to władza neutralna - czuwanie nad prawidłowym, harmonijnym działaniem tzw. władz czynnych.

Władza kontrolna - kontrola innych organów władzy publicznej: NIK, KRRiT, RPO.

Władza zabezpieczenia i przestrzegania konstytucji - sądy konstytucyjne.

Władza ustrojodawcza - organy, które mogą konstytucję uchwalać lub zmieniać.

Władza rządzenia - wytyczanie polityki państwa.

 1. zasada podziału organizacyjnego, czyli podmiotowego: istotą tej zasady jest przyporządkowanie odrębnym organom lub grupom organów trzech odmiennych rodzajów władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Każda z tych władz powinna być wykorzystywana przez inne organy.

 1. zasada wzajemnego hamowania i równoważenia się władz: muszą się równoważyć i wzajemnie hamować, żeby żadna z władz nie zdominowała innej władzy.

Przyjęcie różnych systemów rządów:

 • prezydenckich,

 • parlamentarno - gabinetowych - występuje w różnych partiach. Zracjonalizowany system rządów parlamentarno - gabinetowych nawiązuje do systemu kancleryjskiego,

 • mieszane - kombinacja cech sądów prezydenckich i parlamentarno - gabinetowych.


System rządów jest to ogół zasad określających wzajemne relacje między naczelnymi organami państwowymi, a w szczególności między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej (władzy wybitnie politycznej).Zobacz także