Śledź nas na:Warunki uchwalania ustaw

Uchwała z 23.11.1990r. - izby powinny być autonomiczne; dlatego regulaminy mają postać uchwał, a nie ustaw.

Procedury ustawodawcze:

 • zasadnicze,
 • o charakterze szczególnym - wprowadzane są pewne odrębności, odróżniają je od procedury podstawowej (ustawa o zmianie k, budżetowa:
 • postępowanie z projektami ustaw określanymi przez rząd jako pilne) postępowanie ulega przyśpieszeniu,
 • postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo UE,
 • postępowanie z projektami kodeksów lub zmian w kodeksach,
 • postępowanie z projektami ustaw, które zostały przedłożone w wyniku inicjatywy obywatelskiej.

Postępowanie ustawodawcze - zaczyna się od przygotowania projektu. W sensie prawnym zaczyna się od założenia inicjatywy ustawodawczej, przysługuje ono:

  • posłom (co najmniej 15),

  • prezydentowi,

  • RM (na zasadzie wyłączności może składać projekty ustaw budżetowych i określać je jako pilne, co przyśpiesza pracę),

  • senatowi (może podjąć uchwałę większością zwykłą),

  • senatorom (ustawowa liczba),

  • obywatelom (przedłożyć projekt ustawy, inicjatywa ludowa - 100 000)

Warunki:

 • projekt jest przedkładany Marszałkowi Sejmu,

 • do projektu powinno być dołączone uzasadnienie zawierające zasadnicze treści,

 • projekt jest rozpatrywany w trzech etapach zwanych czytaniami:

 • pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu plenarnym Sejmu lub komisji. Regulamin wymienia, które projekty ustaw bezwzględnie podlegają rozpatrzeniu, uzależnione jest to od Marszałka Sejmu. Pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu Komisji problemowej, właściwej. Obejmuje uzasadnienie projektu ustawy przez wnioskodawcę debatą w sprawie ogólnych zasad projektu, pytania posłów i odpowiedzi wniskodawców. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu ustawy do Komisji, chyba że Sejm odrzuci projekt w całości. Celem prac komisyjnych jest złożenie przez Komisję sprawozdania, określa stanowisko Komisji w odniesieniu do Sejmu.

 • drugie czytanie obejmuje przedstawienie Komisji Sejmowi - przeprowadzenie debaty oraz zgłoszenie poprawek i wniosków. Prawo wnoszenia poprawek przysługuje wnioskodawcy, grupie co najmniej 15 posłów, przewodniczącemu klubu lub uprawnionemu przez niego wiceprzewodniczącemu i RM może wnosić poprawki. W razie zgłoszenia nowych poprawek i wniosków projekt kieruje się ponownie do Komisji, która go rozpatruje, chyba że Sejm postanowi inaczej.

 • trzecie czytanie może odbyć się niezwłocznie po drugim, jeżeli projekt w drugim czytaniu nie został ponownie skierowany do Komisji lub jeżeli nie został przedstawiony przez posła sprawozdawcę, poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania.Zobacz także