Śledź nas na:Idee ustroju politycznego

Zasady:

Art. 4: idea suwerenności narodu, dwie zasady:

 1. zasada reprezentacji politycznej,

 2. zasada demokracji bezpośredniej.

Referendum:

  • ogólnokrajowe,

  • lokalne.

Rozdział I konstytucji:

1) art. 7 – zasada praworządności – praworządność jest jednym z elementów państwa prawnego.

2) art. 9 – zasada przestrzegania przez RP wiążącego ją prawa międzynarodowego – pacta Sun sevante

3) art. 11, 12 i 13 – zasada pluralizmu politycznego (zasada wolności, tworzenia i działania partii politycznych oraz innych dobrowolnych zrzeszeń).

4) art. 14 – zasada wolności prasy i innych środków społ.o przekazu.

5) art. 15. 16 i 17 – zasada pomocniczości (subsydiarności) – sami obywatele powinni rozstrzygać o swoich sprawach, jeżeli jt możliwe. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa obywateli przed państwem, ta zasada jest stwierdzona we wstępie do konstytucji.

6) art. 25 ustęp 3 – zasada ustroju państwowego – zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałanie w stosunkach zew.ch między państwem i innymi zw.i wyz.i.

7) art. 26 ustęp 2 – zasada neutralności sił zbrojnych w sprawach politycznych oraz ich podległości cywilnej i demokratycznej kontroli.

 

Rozdział II k:

 1. art. 35 – zasada ochrony mniejszości narodowych i etnicznych,

 2. art. 32 – zasada statusu prawnego obywateli,

 3. art. 10 – idea podziału władzy: zasada zracjonalizowanego systemu rządów parlamentarno-gabinetowych oraz zasada republikańskiej formy państwa.

 

Rozdział III k:

 1. zasada hierarchicznego systemu źródeł prawa.

 

Zasady ustroju społeczno - gospodarczego:

Rozdział I k:

 1. art. 20 i 22 – zasada wolności i dz.g,

 2. art. 20 i 21 – zasada własności prywatnej,

 3. art. 20 – zasada solidarności dialogu i współpracy partnerów społecznych,

 4. art. 23 – zasada gospodarstwa rodzinnego jako podstawy ustroju rolnego,

 5. art. 24 – zasada ochrony pracy podjętej,

 6. art. 18 – zasada ochrony i opieki nad małżeństwem, macierzyństwem i rodzicielstwem,

 7. art. 19 – zasada specjalnej opieki nad weteranami walk o niepodległość.

 Zobacz także