Śledź nas na:Zasady ustroju politycznego państwa - cz.I

Rodzaje norm, przepisów konstytucyjnych

I. przepisy sformułowane w sposób na tyle precyzyjny, szczegółowy, że możemy na ich podstawie budować normy prawne - przepisy szczegółowe, precyzyjne,

II. przepisy blankietowe czy inaczej odsyłające wyrażają pewne zasady, regulują pewne kwestie w sposób ogólny i same odsyłają do ustawy,(np. przepisy o TK, TS, RPO)

III. przepisy, zasady konstytucyjne różnią się od pkt 1 i 2:

a) najwyższym stopniem ogólności- niemożliwe do samodzielnego zastosowania,

b) pewne szczególne materie, których te zasady dotyczą,(sprawy, wartości najistotniejsze z punktu widzenia danego społeczeństwa).

IV. Normy programowe- mają to do siebie, że stawiają przed państwem określone cele, z nich mało wynika, oprócz tego, że państwo w swojej działalności ma dążyć do określonego celu (np. szczególna opieka weteranów).

V. Wstęp do Konstytucji- preambuła arenga. Cały tekst Konstytucji ma charakter normatywny (poza preambułą). Wstęp jest odwołaniem do historii, są to przepisy z których nic nie wynika.

 

Obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie Konstytucji:

1. Obowiązywanie- Konstytucja weszła w życie w sposób właściwy i ma charakter wiążący
(wiąże swoich adresatów).

2. Przestrzeganie i stosowanie Konstytucji - terminy zazębiające się

Przestrzeganie - postępowanie zgodne z nakazami i powstrzymanie się od zachowania, postępowania niezgodnego z nakazami.

Stosowanie- przestrzeganie i powoływanie Konstytucji jako podstawy rozstrzygnięć

 

Kontrola konstytucyjności prawa przybiera różne formy. Na świecie zasadniczą postacią jest sądowa kontrola, która występuje w ramach 2 modeli : europejskiego i amerykańskiego.

System kontroli konstytucyjnej - kontrola systemu może mieć charakter kontroli parlamentarnej (wykonywana przez parlament oraz jego organy wewnętrzne w trakcie przygotowywania ustawy) lub pozaparlamentarnej (od 1982- TK)

-kontrola prewencyjna- w trakcie procesu ustawodawczego komisja dokonuje kontroli projektów ustaw ze zgodnością legislacyjną i konstytucyjną

- kontrola następcza- gdy ustawa już obowiązuje. Jej formy to:

 • Kontrola konkretna -zarzut podniesiony w rzeczywistym procesie sądowym, zakwestionowana norma prawna nie traci mocy prawnej powszechnie lecz między stronami procesu. W Polsce akt niezgodny z konstytucją traci moc w całym kraju.

 • Kontrola abstrakcyjna- zgłoszenie zarzutów następuje bez względu na konkretną sytuację. Zarzut sprzeczności z konstytucją jest wniesiony do sądu w obronie abstrakcyjnego prawa. Orzeczenie TK powoduje utratę mocy prawnej zakwestionowanego aktu.

 • Kontrola mieszana- połączenie konkretnej z abstrakcyjną.

-kontrola obligatoryjna - dla promulgowania lub opublikowania ustawy będzie konieczne zajęcie pewnego stanowiska przez TK

- kontrola fakultatywna- kiedy zostanie podniesiony zarzut niekonstytucjonalności. Może mieć charakter represyjny lub prewencyjny.

Model amerykański kontroli- konstytucja amerykańska z 1787 r. nie zna kontroli ze strony sądu. Prawo oceny ustaw federalnych posiadał Prezydent, który miał prawo veta zawieszania ustaw. Art. 6 ust 2 uznawał akty federalne i konstytucyjne USA za najwyższe prawo w państwie. W1803 r. pierwszy raz SN USA stwierdził, że ustawa federalna jest niezgodna z konstytucją i nie można jej stosować. Cechy modelu amerykańskiego:

 • kontrola nie ma charakteru abstrakcyjnego, dominuje kontrola konkretna,

 • sądy powszechne i najwyższe dokonują kontroli podczas spraw sądowych,

 • naruszenie interesów powoda musi mieć charakter realny,

 • rozstrzygnięcie musi mieć charakter ostateczny,

 • stwierdzenie że norma jest sprzeczna z konstytucją nie ma charakteru powszechnego,

 • wzorce konstytucyjne w tym zakresie przyjęły Brazylia, Argentyna, Meksyk, Kanada, Japonia, Portugalia,Grecja.

Model kontynentalny - ukształtował się pod wpływem politycznej kontroli ustaw. To spowodowało wydzielenie kontroli z sądów powszechnych na rzecz TK. Cechy:

 • jest wyraźna podstawa dla istnienia TK, - eliminuje się ustawę akt kont obrotu systemu prawnego w sposób klasyczny ex nunc(Francja), czyli od momentu wydania orzeczenia naprzód albo w sposób ex tunc kont mocą wsteczną (Niemcy, Hiszpania),

 • kontrola jest dokonywana wyłącznie przez organ wyspecjalizowany- TK

 • w systemie kontynentalnym dominuje kontrola abstrakcyjna

Odpowiedzialność konstytucyjna - odpowiedzialność piastunów najwyższych stanowisk państwowych za naruszenie konstytucji.

Uzasadnienie wprowadzenia przepisów. Zasady konstytucyjne:

1. wskazują na pewien system wartości

2. otwierają Konstytucję na inne poza prawne systemy normatywne, posługując się takimi zwrotami jak sprawiedliwość, słuszność

3. są wskazówką interpretacyjną- dzięki nim możemy odpowiednio interpretować przepisy prawa.

Wartości konstytucyjne:

 1. zasady ustroju politycznego - Zasady mają charakter normatywny, prawny. Konstytucyjne zasady ustroju państwa sa podstawowymi rozstrzygnięciami autorytetu ustrojodawczego zawartymi w ustawie zasadniczej określającymi sposób zorganizowania i sprawowania władzy publicznej oraz zasadnicze kwestie ustroju społeczno-gospodarczego, a przy tym konkretyzującymi ogólne idee ustrojowe i nadającymi im jednoznaczną treść normatywną (prawną

 2. idee- ogólne idee konstytucyjne

Idee konstytucyjne - naczelne wartości konstytucyjne, charakteryzujące państwo, które wyznaczają jego kształt prawno-ustrojowy. Są to swego rodzaju deklaracje o charakterze polityczno-ideologicznym i doktrynalnym odnoszące się do całości ustroju państwowego lub najważniejszych jego elementów. Wyrażają podstawowe założenia konstytucji i przyjęte w niej koncepcje( idea suwerenności narodu, idea stabilności). Są to ogólne hasła, które nie są wypełnione treścią.

Idee:

Art. 1 - RP jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli

Art. 2 - RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej

Art. 4 - Władza zwierzchnia w RP należy do narodu, naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio - idea zwierzchnictwa, suwerenności

Art. 10 - ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej - idea podziału władzy

Art. 20- społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP - idea społecznej gospodarki rynkowej.

Art. 30 -przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych - idea przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka

Art. 31 - wolność człowieka podlega ochronie prawnej - idea wolności człowieka

Art. 32 - wszyscy są wobec prawa równi - idea równości

 Zobacz także