Śledź nas na:

Politologia - Artykuły

  • liczba prac:

Demokracja bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia - bezpośredni udział członków zbiorowego podmiotu suwerennego w podejmowaniu decyzji państwowych.

Zasady ustroju politycznego państwa - cz.I

Zasady ustroju politycznego państwa - pewne podstawowe zasady, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i określają panujący w nim system władzy. Dotyczą one, wskazują do kogo należy władza w państwie, wskazują suwerena, określają sposoby realizacji tej władzy, określają rodzaje organów władzy publicznej.

Warunki uchwalania ustaw

Uchwała z 23.11.1990r. - izby powinny być autonomiczne; dlatego regulaminy mają postać uchwał, a nie ustaw.

Idee ustroju politycznego

Zasady: Art. 4: idea suwerenności narodu, dwie zasady: zasada reprezentacji politycznej, zasada demokracji bezpośredniej.

Ważność wyborów w Polsce

Model sądowy weryfikacji wyborów - organem, który weryfikuje jest SN. Weryfikacja dokonywana jest przez pierwszą izbę SN.  

Ustrój polityczny państwa - demokracja

Rodzaje demokracji: demokracja bezpośrednia – jt demokracja klasyczna, występowała już w starożytności, jej cechy: jedność czasu i miejsca oraz udział całego zbiorowo suwerena we wszystkich etapach podejmowania decyzji, demokracja pośrednia.

Zasady ustroju politycznego państwa - cz.II

  Słowo konstytucja pochodzi od łacińskiego słowa constituare – porządkować, ustanawiać, tworzyć. Przez konstytucję rozumie się tzw. reżim polityczny, jest to pojęcie przypisane reżimowi publicznemu.