Śledź nas na:Zasady ustroju politycznego państwa - cz.II

W Polsce też mieliśmy konstytucję złożoną. Jest to określenie potoczne, w latach 1992 – 97, konstytucja pełna składała się z trzech aktów:

 1. ustawa kon.a z 17.10.1992r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz o ST – inaczej ,,Mała Konstytucja’’,

 2. drugą częścią składową k były utrzymane w mocy przez ,,Małą Konstytucję’’ przepisy k z 1952r., (,,Mała Konstytucja’’ uchyliła moc obowiązującej k z 1952r., ale przepisy z tego roku będą dalej obowiązywać),

 3. trzecia część – 23.04.1992r. o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji.

 

Cechy konstytucji:

szczególna treść – istotą konstytucji jest to, iż reguluje podstawy ustroju państwowego, konstytucja jest jedynym aktem, który ogrania ustrój całościowo (w sposób ogólny).

szczególna forma – te zmiany powinny być rozstrzygane przez tego kto posiada tę władzę najwyższą – naród.

szczególny tryb dokonywania zmian – mogą być uchwalane w całości lub mogą być zmieniane częściowo. Tryby dokonywania zmian zawierają obostrzenia, konstytucję jest trudniej zmienić, niż ustawę zwykłą. Konstytucja powinna być aktem stabilnym, należy ją traktować jako akt prawny (normy obowiązkowe).

 

Konstytucje średnie składają się z ponad 100 art.

Polska konstytucja należy do konstytucji rozbudowanych (243 art.).

 

Materie konstytucjne – to co będzie i jak jest uregulowane zależy od ustawodawcy (jakie zagrożenia uzna za najważniejsze dla ustroju państwa).

Tzw materie konstytucyjnee są to zagadnienia, które są regulowane we wszystkich k tzw. pełnych, czyli są to zagadnienia, które tworzą uniwersalną część k współczesnej.

 

Materie konstytucyjne:

 1. wskazanie podmiotu władzy najwyższej w państwie – wszystkie k wskazują kto jest tym podmiotem władzy suwerennej. Suwerenem jest ten, kto ma najwyższą władzę w państwie. Suwerenem w państwie demokratycznym jest naród (lud) – art. 4 ust 1 konstytucji,

 2. k okr.ą status jednostki w państwie i w społeczeństwie (robią to poprzez wskazanie podstawowych praw, obowiązków i wolności jednostki, obywatela – rozdział II konstytucji,

 3. organizacja i funkcjonowanie aparatu państwowego – te przepisy dominują w k współczesnych – rozdział IV konstytucji,

 4. ustrój terytorialny państw – chodzi o zasadę, która odnosi się do tego, czy państwo jest złożone (federalne), czy unitarne (jednolite), k RP też o tym przesądza – art. 3 k – RP jest państwem jednolitym,

 5. system i zasady tworzenia praw – k stwierdzają jakie są źródła prawa w danym państwie, okr.ą podstawowe reguły tworzenia prawa w państwie.\

W polskiej konstytucji – rozdział III – źródła prawa:

Konstytucja zawiera też postanowienia dotyczące tworzenia prawa – rozdział IV konstytucji

 1. symbole identyfikujące państwo – k okr.ą te symbole (hymn, godło, flaga),

 2. k okr.ą sposób dokonywania zmian w k (całościowo i częściowo) – rozdział XII konstytucji,

 3. podstawowe zasady ustroju społeczno-gospodarczego.

 Zobacz także